Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου από Ορκωτούς Λογιστές για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2023 του Γ.Ν. Καστοριάς.

.
 

Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας).

.

Δελτίο τύπου 13/11/2023

 

.

 

Λίστα Χειρουργείων 10-11-2023

.
 

Λίστα Χειρουργείων 03-11-2023

.
 

Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης στο ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αριθμός 212277) του με αριθμό 11268/2023 διαγωνισμού Προμήθειας Συσκευών και οργάνων χειρουργείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καστοριάς

.
 

Μηνιαία λίστα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων Γ. Ν. Καστοριάς και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.(Νοέμβριος 2023)

.
 

Λίστα Χειρουργείων 27-10-2023

.
 

Λίστα Χειρουργείων 20-10-2023

.
 

Λίστα Χειρουργείων 13-10-2023

.
 

Διακήρυξη 11268/2023 για την προμήθεια Συσκευών και Οργάνων Χειρουργείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καστοριάς από το ΠΠΔΕ 2023 με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

.
.
 
Διαφήμιση