Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς(2843/07-03-2024)

.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), για το ΓΝ Καστοριάς απο το ΠΠΔΕ 2024.

.
 

Λίστα Χειρουργείων 01-03-2024

.
 

Μηνιαία λίστα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων Γ. Ν. Καστοριάς και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.(03/2024)

.
 

Λίστα Χειρουργείων 23-02-2024

.
 

Λίστα Χειρουργείων 16-02-2024

.
 

Ανάρτηση προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Γ.Ν.Καστοριάς.

.
.
 

Λίστα Χειρουργείων 09-02-2024

.
 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης του Κλιβάνου Πλάσματος STERRAD 100NX του Γ. Ν. Καστοριάς με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους.

.
 

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου για την αντικατάσταση μέσου καύσης (καύσιμο αέριο) του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.

«Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου για την αντικατάσταση μέσου καύσης (καύσιμο αέριο) του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 39.877,99 € Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 2.308,75 € για μελέτη κατηγορίας 8 - Στατικές μελέτες
2. 32.367,76 € για μελέτη κατηγορίας 9 - Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές
και 5.201,48 € για απρόβλεπτες δαπάνες»
Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 201321.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΉΔΉΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο
άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΉΔΉΣ- Δημόσια
Έργα».
.
 
Διαφήμιση