Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Ιστορικό Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς

Λειτουργεί από το έτος 1936. Από το 1936 μέχρι και την έκδοση του πρώτου οργανισμού (έτος 1956), λειτούργησε ως Δημοτικό Νοσοκομείο και στεγαζόταν μέχρι το έτος 1971 σε κτίριο εντός της πόλης Καστοριάς, οδός Νοσοκομείου 89. Το έτος 1960 έγινε η θεμελίωση του υπάρχοντος Νοσοκομείου στην περιοχή ΜΥΤΚΑ οδός Μαυριωτίσσης (με δωρεές Καστοριανών πολιτών και κρατικές επιχορηγήσεις). Η αποπεράτωση του κτιρίου όπου λειτουργεί σήμερα έγινε το έτος 1971 και καταλάμβανε συνολική επιφάνεια 3.200 τμ. σε έκταση οικοπέδου 50.725 τμ.

Διατάξεις που διέπουν την σύσταση και λειτουργία του Νοσοκομείου

1) Με το από 5-12-1955-13/1/1956 Β.Δ. (ΦΕΚ 18/13-1-56 τ.Α΄) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 « περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως» έγινε αναμόρφωση του Οργανισμού του Δημοτικού Νοσοκομείου Καστοριάς σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς». Προέβλεπε : 60 κρεβάτια, την διάρθρωση των υπηρεσιών , τα τμήματα της κάθε υπηρεσίας, τις θέσεις προσωπικού και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών.
2) Με το αριθμ. 125/22-1-70 (ΦΕΚ 34/10-2-70) Β.Δ. συστάθηκαν νέοι κλάδοι και αυξήθηκαν οι θέσεις προσωπικού.
3) Με το αριθμ. 692/72 Β.Δ. ΦΕΚ 199/72 Τ.Α. έγινε τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Γ.Ν.Κ. ως προς τους κλάδους προσωπικού.
4) Με το αριθμ. 293/73 Π.Δ. (ΦΕΚ 237/73 Τ.Α.) έγινε τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Γ.Ν.Κ. προέβλεπε 75 κρεβάτια, τον καταμερισμό αυτών ανά τμήμα και τις θέσεις προσωπικού.
5) Με το αριθμ. 694/17-10-75(Π.Δ. ΦΕΚ 227/17-10-75 Τ.Α΄) άρθρο 4 ορίστηκε για το Νοσοκομείο Καστοριάς Σταθμός Αιμοδοσίας Β΄ κατηγορίας.
6) Με το Π.Δ. 1165/81 (ΦΕΚ 285 Τ.Α΄) έγινε προσθήκη θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στο Νοσοκομείο (σελ. ΦΕΚ 3814)
7) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 87/86 (ΦΕΚ 32/Τ.Α΄) «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης του Νοσοκομείου» εκδόθηκε ο νέος οργανισμός του Γ.Ν.Κ. ( που ισχύει σήμερα) Α3β/οικ.14156/86 Υπουργική Απόφαση όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ.Α3β/1910/1988 (ΦΕΚ 275τ.Β΄)και ΔΙΔΑΑ/Φ.12/87/26502/1990 (ΦΕΚ495 τ.Β΄)Υπουργικές Αποφάσεις.
8) Τον Νοέμβριο του 2005 εκδίδεται η αριθμ Υ49/35592/04/16-11-05 (ΦΕΚ 1645/Β/28-11-05) Υπουργική απόφαση που αποτελεί τον αναμορφωμένο οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, σύμφωνα με τον οποίο η δυναμικότητα του Νοσοκομείου ορίζεται σε 120 οργανικές κλίνες.
9) Το Νοσοκομείο διέπεται από της διατάξεις του Ν.3528/2007 και από τον οργανισμό του, υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 3ης Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έχει δικό του προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα και ΑΦΜ. Όργανα, διοίκησης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής του, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του Δ.Σ.
10) Καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού του Νομού Καστοριάς σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Στο Γ.Ν. Καστοριάς υπάγονται το κέντρο υγείας Άργους Ορεστικού καθώς και 17 περιφερειακά ιατρεία.
Η Διάρθρωση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, οι αρμοδιότητες αυτών και οι θέσεις του προσωπικού κατά κλάδο και ειδικότητα περιγράφονται στα άρθρα 6,7,8,9,10,11,12,13 του οργανισμού του Νοσοκομείου.
Για να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν τα τμήματα που προβλέπει ο οργανισμός, έγιναν κτιριακές επεκτάσεις και διαρρυθμίσεις συνολικού εμβαδού 3.128 τμ. που αναλυτικά είναι οι εξής :
  • Επέκταση πτέρυγας για την στέγαση της Μαιευτικής–Γυναικολογικής κλινικής και του Ακτινολογικού Εργαστηρίου. 
  • Επέκταση πτέρυγας για την στέγαση της Καρδιολογικής Κλινικής και της Νευρολογικής Κλινικής και των Εξωτερικών Ιατρείων. 
  • Κτιριακές εσωτερικές διαρρυθμίσεις για την στέγαση της Μ.Τ.Ν. 
  • Δημιουργία Παιδιατρικής Κλινικής. 
  • Ανακαίνιση της Παθολογικής και Χειρουργικής πτέρυγας του Νοσοκομείου. 
  • Κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών.
 
Διαφήμιση