Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19 (Κωδικός ΟΠΣ : 5069093)

Τίτλος Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» (Κωδικός ΟΠΣ : 5069093)

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης


Προϋπολογισμός Πράξης : 1.928.790,00€


Συνοπτική Περιγραφή: Η Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID 19», η οποία έχει ενταχθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», αφορά την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Νοσοκομείο Καστοριάς για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των επιπτώσεων της επιδημίας λόγω COVID 19.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την προμήθεια συνολικά σαράντα επτά (47) ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τριάντα δύο (32) ειδών λοιπού εξοπλισμού που αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών του Νοσοκομείου.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στους στόχους του Π.Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», όπως:

  • Στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας με ενίσχυση των μονάδων υγείας της Περιφέρειας με προμήθειες αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητας των μονάδων υγείας, με ειδικό εξοπλισμό για την περίθαλψη ασθενών της νόσου COVID-19.

  • Στην προστασία της δημόσιας υγείας, του ειδικού πληθυσμού των επαγγελματιών υγείας και του πληθυσμού της Περιφέρειας.

  • Στην βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας ολόκληρου του πληθυσμού της Περιφέρειας με την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας.

 

 
Διαφήμιση